Geri

1. Genel

 

1.1 İşbu Genel Satış Şartları (bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır) yalnızca Sempa Pompa Makina A.Ş., kayıtlı genelmerkezi Konya'da olan (bundan böyle “Sempa” olarak anılacaktır) ve müşterileri (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır, Sempa ve Alıcı bundan böyle “Taraflar” olarak da anılabilir) arasındaki satış anlaşmasını kapsamaktadır. Bu anlaşma Sempa tarafından satışa sunulan ürünlerle, yedek parçalar dahil, ilgili olarak gerçekleşir (bundan böyle “Ürün(ler)” olarak anılacaktır). Şartlar yalnızca Alıcının bir profesyonel olduğu ve anlaşmanın Alıcının iş faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği durumda geçerlidir. Şartlar, Türk ve Avrupa tüketici tanımına uygun olan "tüketicilere" yapılan satışları kapsamamaktadır.

 

1.2 Ürünlerin teklifi ve satışı, anlaşmaların yürürlüğe girmesi ve Sempa ile Alıcı arasındaki diğer her türlü ilişki, Ürünlerin satışıyla ilgili olarak yalnızca bu Şartlar tarafından yönlendirilir. Alıcı tarafından herhangi bir şekil veya yöntemle önerilen farklı şartlar geçerli olmayacaktır ve Taraflara bağlayıcı olmayacaktır, bu durum Sempa'nın açık değerlendirmesi ve yazılı olarak kabul edilmesi durumunda hariçtir. Aynı şekilde, Alıcının hazırlamış olduğu genel/özel şartlar geçerli değildir ve işbu Şartların imzalanmasıyla Alıcı, bu şartlardan açıkça feragat etmiş olur.

 

2. Siparişler ve Anlaşmalar

 

2.1 Alıcı, Sempa'ya herhangi bir sipariş verirken bu maddenin hükümlerine uymayı taahhüt eder. Bu nedenle, aşağıdaki hükümlere uymayan, eksik veya hatalı siparişler Sempa tarafından işleme konulmayacaktır.

 

2.2 Sempa, her durumda, bir siparişi kabul edip etmemek konusunda kendi değerlendirmesini yapma hakkına sahiptir ve sonuç olarak Ürünleri teslim edip etmemeye karar verir.

 

2.3 Alıcı, Sempa tarafından esas olarak belirtilen unsurları (örneğin: ürün türü, miktar, fiyat) içeren yazılı bir siparişi Sempa'ya göndererek Ürünlerin siparişini yapmalıdır.

 

2.4 Sempa - siparişi kabul etmeyi düşünüyorsa - sipariş teyidini Alıcıya elektronik posta ile gönderecektir. Satış anlaşması, Alıcının Sempa'dan sipariş onayını aldığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve Taraflar arasında yazılı bir anlaşma olmadan sipariş geri çekilemez veya değiştirilemez.

 

2.5 Sipariş onayı, siparişte belirtilen unsurlardan veya değerlerden farklı öğeler içerebilir. Sipariş onayının siparişe uygunluğunu doğrulamak Alıcının sorumluluğundadır ve sipariş onayını takiben 5 (beş) gün içerisinde anlaşmazlığını veya olası kabulünü iletmelidir. Sipariş onayının alınmasından itibaren 5 (beş) gün süre geçmesi ve Alıcının herhangi bir iletişimde bulunmamış olması durumunda, sipariş onayı Alıcı tarafından zımnen kabul edilmiş sayılacak ve anlaşma, Sempa'nın son olarak önerdiği şartlar altında kabul edilmiş sayılacaktır.

 

3. Ürün Özellikleri

 

3.1 Sempa, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra dahi, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak ve/veya Ürünlerin kalitesini, verimliliğini veya satılabilirliğini esasen değiştirmeyen değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

 

4. Ürünlerin Fiyatı

 

4.1 Ürünlerin fiyatları, sipariş onayında belirtilen fiyatlardır. Sempa, fiyat listesini kendi takdirine bağlı olarak, Alıcılara Sempa tarafından iletilen periyodik güncellemelere göre değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyat listesindeki değişiklikler, fiyat değişikliklerinden önce imzalanan ancak henüz gerçekleştirilmeyen anlaşmaları etkilemez.

 

4.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, Sempa tarafından verilen fiyatlar FCA Incoterms® 2020, anlaşmada belirtilen Sempa fabrikasıdır.

 

5. Ödeme Koşulları

 

5.1 Ödemeler, anlaşmada belirtilen son tarihe kadar yapılmalıdır.

 

5.2 Ödemenin gecikmesi durumunda, Sempa: (i) anlaşmanın ifasını askıya alma ve/veya (ii) Türk Ticaret Kanunu kapsamında belirlenen gecikme faizini, resmi bir temerrüt bildirimi göndermeksizin Alıcıdan tahsil etme hakkına sahiptir.

 

5.3 Taraflar arasında satılan Ürünlerle ilgili herhangi bir anlaşmazlık, Alıcının fiyatın ödemesini askıya alma veya ilgili ödeme şartlarını uzatma hakkını ortadan kaldırmaz. Alıcının herhangi bir yasal işlemi veya icra işlemi, fiyatın tam olarak ödenmemesi durumunda geçerli kabul edilmeyecektir.

 

5.4 Alıcının, satın alma fiyatının sadece bir taksitini bile ödememesi, Sempa'nın diğer mevcut hak veya çözümlerine halel getirmeksizin, Alıcının Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki ertelemeli ödemeler hakkından feragat etmesine neden olacaktır. Bu durumda Alıcının tam fiyatı Sempa'ya derhal ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, Sempa anlaşmayı, Alıcıya basit bir bildirimle ve tazminat hakkına halel getirmeksizin derhal feshedebilir.

 

5.5 Alıcının Ürünleri toplamaması durumunda, ödenen depozito, Sempa tarafından ceza olarak alıkonulacak olup, daha fazla zarar ve ziyanın tazmini ve/veya tam anlaşma fiyatının ödenmesi hakkına halel getirmeksizin ve aşağıdaki 6. madde hükümlerine göre hareket edilir.

 

6. Teslimat, Paketleme ve Ürünlerin Toplanması

 

6.1. Anlaşmada aksi belirtilmedikçe, her satış, anlaşmada belirtilen Sempa fabrikasında FCA Incoterms® 2020 şartlarına göre gerçekleştirilir.

 

6.2. Anlaşmada belirtilen teslim süreleri sadece gösterge niteliğindedir. Teslimat için belirtilen süreden 90 (doksan) güne kadar olan gecikmelerde, Alıcı anlaşmanın feshini talep etme ve tedariki reddetme hakkına sahip değildir, aksi kararlaştırılmadıkça.

 

6.3. Sempa, kendisine atfedilemeyen ve şunlardan kaynaklanan herhangi bir teslimat gecikmesinden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz: (i) “zorlayıcı sebep”ten kaynaklanan olaylar veya durumlar, (ii) Alıcının yükümlülüklerini yerine getirememesi veya bu yükümlülükleri yerine getirmede gecikmesi, (iii) “zorlayıcı sebep” olaylarının bir sonucu olmasalar bile Kamu Otoritesi eylemleri veya gecikmeleri; (iv) Sempa'nın tedarikçilerinin eylemleri veya gecikmeleri. Bu tür durumlarda teslim süresi, engelin süresi kadar uzatılır.

 

6.4. Sipariş edilen Ürünler toplanmaya hazır olduğunda, Alıcı Ürünlerin hazır olduğuna dair yazılı bir bildirim (bundan sonra "Bildirim" olarak da anılacaktır) alacaktır.

 

6.5. Alıcı, Bildirimde belirtilen 30 (otuz) gün içerisinde Ürünleri toplamakla yükümlüdür. Alıcı, Bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içinde Ürünleri toplamazsa, Ürünlere ilişkin tüm riskler tamamen Alıcıya geçer ve Sempa, fiyatın tamamının ödenmesi veya anlaşmanın feshi hakkına halel getirmeden, Alıcının toplamadığı Ürünleri Alıcının risk ve masraflarına depo edebilir. Bildirimden 45 (kırk beş) gün sonrasında Alıcı Ürünleri toplamazsa, Sempa, her haftalık gecikme için Ürünlerin değerinin %2'sine eşit bir ceza uygulama hakkına sahip olup, bu ceza Ürünlerin fiyatının %20'sine kadar çıkabilir. Bu, daha fazla zarar ve ziyanın tazmin hakkını ve anlaşmayı sona erdirme hakkını etkilemez.

 

6.6. Sempa'nın, Alıcının mali yeterliliği hakkında şüpheye neden olabilecek bilgilere ulaşması ya da Alıcının ödemelerde gecikmesi durumunda teslimatları askıya alma ve anlaşmayı feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

6.7. Sempa, Ürünleri ticari uygulamalarına uygun olarak paketleyecektir. Alıcı tarafından talep edilen özel paketleme veya teslimat talimatları, sipariş sırasında Taraflar arasında yazılı olarak anlaşılmalıdır ve ilgili maliyetler Alıcıya ayrıca faturalandırılacaktır.

 

6.8 Sempa fabrikalarında OEM olarak üretilen ürünlerin satışı sırasında, ilgili ürünün etiketinde 'Sempa Tesislerinde Üretilmiştir' ifadesinin bulunması zorunludur. Bu şart, ürünlerin üretildiği tesisin kalitesini vurgulamak ve tüketicilere güven vermek amacıyla konulmuştur. Bu gerekliliğe uymayan ürünlerin satışı yapılamaz ve Sempa, bu kurala uymayan ürünleri düzeltme veya değiştirme yükümlülüğüne sahiptir.

 

7. Test

 

7.1 Test, sadece sipariş esnasında Alıcı tarafından talep edilirse gerçekleştirilebilir. Her durumda, Sempa testin yapılabilirliğini değerlendirme ve onaylama hakkını saklı tutar.

 

7.2 Testin maliyetleri tamamen Alıcı tarafından ödenecektir ve test tarihi ile testin gerçekleştirilme zamanlaması Sempa tarafından belirlenecektir.

 

8. Riskin Transferi

 

8.1 Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Ürünlerin hasar veya kaybı riski, Sempa tesislerinde "FCA" (FCA “Incoterms 2020”) olarak Alıcıya geçer.

 

9. Mülkiyetin Muhafazası

 

9.1. Teslimat koşullarına, Ürünlerin risk transferine ve mevcut Şartlar'da belirtilen diğer her türlü hükme rağmen, Ürünlerin mülkiyeti, Sempa Ürünlerin tam fiyatının ödemesini almadıkça Alıcıya devredilmez.

 

9.2 Tam fiyat ödenene kadar, Sempa mülkiyetini sürdürdüğü Ürünleri geri almak, satmak veya başka bir şekilde kullanmak hakkını saklı tutar.

 

9.3 Eğer bir üçüncü şahıs Ürünleri el koymaya veya başka bir şekilde kullanmaya çalışırsa, Alıcı, Ürünlerin Sempa'ya ait olduğuna dair itirazda bulunmak ve Sempa'yı hemen bilgilendirmek zorundadır, böylece Sempa haklarını uygun hukuki işlemle koruyabilir.

 

9.4 Bu maddenin hükümleri, sözleşmenin (herhangi bir nedenle) sona ermesinden sonra da geçerli ve etkili olacaktır.

 

10. Gizlilik

 

10.1 Alıcı, Sempa'dan aldığı ve her durumda sözleşmenin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak öğrendiği teknik doğadaki tüm bilgileri (örn.: çizimler, teknik broşürler, genel dokümantasyon ve yazışmalar) ve açıkça gizli olarak kategorize edilen bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Alıcı, son satılan Ürün veya Ürün gruplarının teslim tarihinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca bu gizliliği korumakla yükümlüdür. Satılan malzemeler veya Ürünlerle ilgili her türlü endüstriyel veya fikri mülkiyet hakları (Ürünlerle birlikte ve/veya ilgili olarak teslim edilen çizimler, kılavuzlar, broşürler vb. dahil) yalnızca Sempa'yı ve ilgili sahiplere aittir.

 

 

11. Garantiler - Garantinin ve Sorumluluğun Uygulanabilirlik Sınırlamaları - Tamirat ve Toplama Yükümlülüğü

 

11.1 Sözleşmede başka bir hüküm bulunmadıkça, tüm Ürünler, fatura tarihinden itibaren 12 (on iki) ay süreyle hatalara veya arızalara karşı garantilidir. Garanti kapsamında herhangi bir bileşenin veya Ürünün değiştirilmesi garantinin süresini uzatmaz.

 

11.2 Arızalar, arızanın keşfinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde yazılı olarak Alıcı tarafından bildirilmelidir. Arıza bildiriminde, keşfedilen arıza ve Ürünün tanımlama detayları belirtilmelidir: model, teslim tarihi, seri numarası, fatura numarası. Sempa, Alıcının uyumsuz veya kusurlu olarak beyan ettiği Ürünleri inceleme hakkını saklı tutar.

 

11.3 Garanti, şu durumlarda hariçtir: (i) Ürünün yanlış kullanılması (Sempa tarafından verilen işletme kılavuzunda belirtilmeyen uygulamalar, yanlış kurulum, yanlış devreye alma ve/veya ayarlama); (ii) Alıcı tarafından yapılan ve Sempa tarafından açıkça yetkilendirilmeyen değişiklikler veya tamirler; (iii) işletme ve bakım kılavuzunda belirtildiği gibi gerekli olan önleyici ve rutin bakımın yapılmaması; (iv) bileşenlerin orijinal olmayan bileşenlerle değiştirilmesi; (v) Ürünlerin uygun olmayan ortamlarda / Sempa'nın talimatlarına uygun olmayan şekillerde saklanması; (vi) doğal aşınma ve yıpranma, galvanik akımlar, kimyasal korozyon, güç kaynağı anormallikleri, işletme ve bakım kılavuzunda belirtilmeyen elektrik bağlantıları, mekanik aktivasyon anormallikleri; (vii) Alıcı tarafından ürünün ve/veya sistem bileşenlerinin yanlış seçilmesi, Alıcı tarafından yanlış ayarlar yapılması ve/veya ikincil cihazlarla ilgili kusurlar (örn. aktivasyon, ayarlama ve kontrol sistemleri); (viii) taşıma sırasında meydana gelen zararlar; (ix) mücbir sebep nedeniyle meydana gelen zararlar.

 

11.4 Garanti müdahalesi, şikayetten önce doğan ve garanti ile ilgili işlemler sırasında sona eren tüm yükümlülüklerin Alıcı tarafından zamanında yerine getirilmesine kesin olarak tabidir.

 

11.5 Garanti müdahalesi, Sempa'nın önceden değerlendirmesi sonucunda garantiye uygun olup olmadığının belirlenmesine tabidir ve Sempa'nın seçimine göre kusurlu bileşenlerin onarımını veya değiştirilmesini içerir. Garanti süresi içerisinde arıza veya yapım kusurları gösteren Ürünler, Sempa'nın yazılı izniyle, Alıcı tarafından “DDP” (“Incoterms® 2020” temelinde “teslimat görevi ödenmiş” şekilde) Sempa'ya veya yetkili Servis Merkezine gönderilmelidir. Garanti şartlarının olumlu bir şekilde doğrulanmasi durumunda, onarım veya değiştirme gerçekleştirilecektir.

 

11.6 Ürünlerin kurulduğu yerden sökülmesi, taşınması ve sonrasında tekrar monte edilmesi ile ilgili tüm maliyetler Alıcı'ya aittir.

 

11.7 Onarım tamamlandığında, Sempa, Ürünlerin toplanmaya hazır olduğuna dair Alıcı'ya bir bildirimde bulunacaktır. Alıcı, belirtilen bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içinde onarılmış Ürünleri toplamakla yükümlüdür ve belirtilen süre içinde toplamaması durumunda, Sempa'nın toplanmamış Ürünleri Alıcı'nın risk ve masraflarıyla depolama hakkının olduğunu kabul eder. Alıcı, Onarım Bildiriminden itibaren 45 (kırk beş) gün içinde Ürünleri toplamazsa, Sempa'nın haftada 50,00 (elli/00) Euro'luk bir ceza uygulama hakkının olduğunu kabul eder. 

 

11.8 Her durumda, Alıcı Ürünleri Onarım Bildiriminden itibaren en geç 180 (yüz seksen) gün içerisinde toplamayı taahhüt eder ve belirtilen süre içerisinde toplanmamış Ürünlerin Sempa tarafından tasfiye edilmesine açıkça izin verir. Aynı düzenleme, garanti uygulanabilirliği konusunda Sempa'nın değerlendirmesini (olumlu veya olumsuz) takiben Alıcı tarafından toplanmayan Ürünler için de geçerlidir.

 

11.9 Eğer garanti kapsamındaki onarımların yerinde yapılması kararlaştırılmışsa, Sempa garanti şartlarına tabi yedek parçaları ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt eder.

 

11.10 Ayrıca, gerekli olması halinde, Sempa onarımlar için uzman iş gücü sağlayacak olup bu hizmetler, geçerli olan A.N.I.M.A. bülteninin (Mekanik Endüstrilerin Ulusal Dernekler Federasyonu) oranlarına göre ücretlendirilecektir. Alıcı, malzemelerin taşınması ve onarımın başarısı için gerekli tüm araçlar ile gerektiğinde Sempa personeline hızla yardımcı olacak işçilerin maliyetlerini de üstlenir. Alıcı aynı zamanda, Sempa ofislerinin dışında onarımlar için tahsis edilen Sempa personelinin taşıma, konaklama ve yemek giderlerinden de sorumludur.

 

11.11 Her durumda, değiştirilen parçalar Sempa'ya aittir.

 

11.12 Alıcı'nın Sempa'ya bildirdiği Ürün kusurları, Alıcı'ya: (i) ödemeleri askıya alma; (ii) sözleşmeyi feshetmeyi düşünme veya feshetme talebinde bulunma yetkisi vermez.

 

11.13 Sempa tarafından sağlanan garanti, sadece kusurlu Ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. Ürünlerin satışı ve kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlar gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: hattın durdurulması, üretimin kesilmesi veya kaybı, kaybedilen veya sınırlı gelirler, maliyetler vb. için herhangi bir sorumluluk hariçtir. Her durumda, Sempa'nın Alıcı ile anlaşma ya da herhangi bir başka ilişkiye ilişkin sorumluluğu, Alıcı'nın Ürünler için ödediği fiyatla sınırlıdır.

 

11.14 Sempa, Ürünlerin kullanılmasından veya bağlı olarak ya da Ürünler nedeniyle kişilere veya eşyalara herhangi bir kazadan sorumlu değildir.

 

11.15 Eğer Ürünler, Alıcı ve/veya dağıtıcı talebi üzerine yapılmışsa veya bunların çizimlerine, göstermelere veya modellerine dayanıyorsa, Sempa, patentler, ticari markalar, modeller veya diğer sanayi veya fikri mülkiyet haklarına yapılan herhangi bir ihlal durumunda sorumlu değildir.

 

11.16 Zorunlu uygulanabilir yasal hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, Madde 11, Sempa'nın Ürünlerle ilgili olarak sağladığı tek garantidir. Bu garanti, Ürünlerin uygunluğuna dair herhangi bir garanti dahil olmak üzere, açık veya örtülü her türlü garanti veya beyanın yerine açıkça sağlanmıştır.

 

12. Çeşitli Hususlar - İletişim

 

12.1 Bu Satış Şartları kapsamındaki herhangi bir maddenin sonradan tamamen veya kısmen uygulanamaz hale gelmesi durumunda, etkilenmeyen maddeler geçerliliğini korumaya devam eder.

 

12.2 Teklifler, kataloglar, dolaşımlar, reklamlar gibi, örnek olması amacıyla sınırlı olmamak kaydıyla, ağırlık, hizmetler, ölçüler, teslimat şartları vb. hakkında verilen bilgiler sadece gösterge niteliğindedir ve Sempa'nın bu konuda bir taahhüdü teşkil etmez.

 

12.3 Anlaşma kapsamında ve/veya Satış Şartlarına ilişkin olarak gereken tüm iletişimler elektronik posta yoluyla yapılmalıdır. 

 

13. Uygulanacak Hukuk, Yetki

 

13.1 Alıcı ve Sempa, bu Satış Şartları'nın ve bu Şartlara uyulması, ifası, ihlali ve geçerliliği dahil olmak üzere bunların yorumlanması hususunda Türk hukukunun uygulanmasını kabul ederler. 

 

13.2 Şartlarla veya Şartlarla bağlantılı olarak yürütülen herhangi bir anlaşmayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, yorumlanmaları, ifaları, ihlalleri ve geçerlilikleri ile etkinlikleri konusunda sadece Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkili olacağını kabul ederler.

 

14. Son Hükümler

 

14.1 İşbu Satış Şartları, sadece yazılı olarak ve yalnızca Sempa tarafından değiştirilebilir, düzenlenebilir ve tamamlanabilir.

 

15. Gizlilik

15.1 Türkiye Cumhuriyeti'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Taraflar, Satış Şartları kapsamında sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, her faaliyetle ilgili kişisel verilerin, KVKK gereklilikleri çerçevesinde, Şartların yerine getirilmesiyle bağlantılı amaçlar için işleneceği konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Bu, elektronik araçların kullanımını veya geçerli yasa ve yetkili otoriteler tarafından sağlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini içerebilir.


Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 22. Sokak NO:4 42250 Selçuklu, Konya / Türkiye info@sempapompa.com

+90 444 64 13 Stage Dijital Web Tasarım Ajansı